XXVII riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve urbariátu v Lipt. Sielnici

[pridané: 28.03.2021]

XXVII. riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve urbariátu v Lipt. Sielnici sa bude konať dňa 24.04.2021 korešpondenčnou formou.

Hlasovacie lístky boli odoslané poštou každému podielnikovi na adresu bydliska. Materiály sú taktiež k dispozícii na karte pre členov po prihlásení sa.

Zápisnica z vyhodnotenia XXVII. zasadnutia Valného Zhromaždenia vlastníkov PSU v Liptovskej Sielnici je k dispozícii na karte pre členov.

Výbor PSU v Lipt. Sielnici