Dni obce Liptovská Sielnica - Návratka

N Á V R A T K A

Ja dole podpísaný ......................................................................................................................................................................trvale bytom: ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................Tel.: ........................................................................... E-mail:............................................... 

prejavujem záujem zúčastniť sa „Dní obce Liptovská Sielnica“ konaných dňa 17. augusta 2024 v Kolibe Gréta v Liptovskej Sielnici. Nahlasujem počet zúčastnených: 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Ako dotknutá osoba súhlasím a povoľujem Obci Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 00315419, (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:  titul, meno a priezvisko  adresa  telefónne číslo  e-mail a to za účelom evidencie zúčastnenia sa „Dní obce Liptovská Sielnica“ konaných dňa 17.08.2024 v Kolibe Gréta v Liptovskej Sielnici. Tieto údaje budú Správcom spracovávané do 30.09.2024. Po tomto dátume žiadam ich vymazanie zo všetkých evidencií a dokumentov Správcu.

V ..................................................... , dňa ............................. 2024