Postup zvládnutia kalamitnej situácie

Navrhované opatrenia komplexne riešia odstraňovanie následkov živelnej pohromy spôsobenej vetrovou smršťou Žofia na lesných pozemkoch a lesnom majetku PSU L. Sielnica. Medzi prvoradé úlohy bezprostredne po živelnej pohrome patrilo spresnenie plochy postihnutej plošnou a roztrúsenou kalamitou na úroveň lesných porastov. Nasledovalo spracovanie kalamitného dreva umožňujúce maximalizáciu pridanej hodnoty dosiahnutím priaznivého pomeru výrobných nákladov a výnosov z predaja dreva. Spracovanie drevnej hmoty rešpektuje všetky prírodné a bezpečnostné faktory, ako aj vytvorenie priaznivých podmienok pre obnovu poškodených porastov. Rozhodujúcim faktorom je určenie poradia naliehavosti spracovania konkrétnych porastov. Kľúčovou úlohou je sprístupnenie kalamitných plôch lesnou dopravnou sieťou, ktorá je dôležitá aj z pohľadu zabezpečenia následnej protipožiarnej ochrany. Za účelom zabezpečenia ochrany lesa proti škodlivým činiteľom je potrebné diferencovať opatrenia s ohľadom na množstvo faktorov ako sú stupne územnej ochrany prírody, územia NATURA, vek lesných porastov, ich zdravotný stav, súčasný stav populácie škodcov, atď. S ohľadom na pravidelnosť výskytu veterných kalamít a očakávaný nárast intenzity takýchto udalostí je nevyhnutné zabezpečiť monitoring účinnosti a úspešnosti realizovaných aktivít. Na základe výsledkov monitoringu vzniknú poznatky využívané pri zvýšení efektívnosti manažovania podobných krízových udalostí v budúcnosti.