Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici

 

V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNOU PANDEMICKOU SITUÁCIOU SA ČINNOSŤ URBÁRU RIADI AKTUÁLNYMI NARIADENIAMI A USMERNENIAMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA A ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

 

Oznam: Uzavretie doliny Sestrč

Výbor spoločenstva pre zlepšenie informovanosti členov sa rozhodol urobiť a zaviesť inovovanú webovú stránku. Prostredníctvom našej novej www stránky chceme informovať našich členov a sympatizantov, ktorí bývajú mimo územia našej pôsobnosti o tom ako pracujeme, ako hospodárime, ako sa nakladá s naším spoločným majetkom, ... . Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme dať možnosť vyjadriť sa k rôznym aktuálnym problémom, aj mimo rokovania výročného zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa poriada len raz ročne.

Hlavným cieľom nášho spoločenstva je zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie na celej spoločnej nehnuteľnosti s ekonomickým prínosom svojim členom, ako aj ochrany vzácnych ekosystémov, ktoré sa nachádzajú na našej spoločnej nehnuteľnosti, ktorej takmer polovica výmery sa nachádza na území TANAPu, v stupni ochrany č. V. - bezzásahový režim, alebo v jeho ochrannom pásme. Okrem uvedeného ochranného pásma sa na našej spoločnej nehnuteľnosti nacházdajú hospodárske lesy, poľnohospodárska orná pôda, a lúky a pašienky.

OZNAM - uzavretie doliny Sestrč

V doline Sestrč je uzatvorená cesta od 7:30 do 16:00 z dôvodu bezpečnosti pri lesných prácach.

Výzva drobných vlastníkov slovenských lesov - Konajme zodpovedne

Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica sa pridáva k verejnej výzve Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Únia zverejnila výzvu k štátnym inšitúciam, lesným hospodárom, obhospodarovateľom lesov a mimovládnemu sektoru - verejnosti, kde vyzýva k zodpovednosti na zabránenie šírenia moru – lykožrútovému.
Zobraziť ďalšie