Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici

 

V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNOU PANDEMICKOU SITUÁCIOU JE ČINNOSŤ A KANCELÁRIA POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA URBARIÁTU LIPTOVSKÁ SIELNICA OBMEDZENÁ!

Zakúpenie povoleniek na mólo je možné v časoch
Streda: 8:00 – 12:00

Piatok: 8:00 – 15:00
Nutné dodržať všetky epidemiologické opatrenia: založené rúško, prihlásiť sa zvončekom pri dverách, zákaz vstupu do budovy PSU.

 

Oznam: Uzavretie doliny Sestrč

Výbor spoločenstva pre zlepšenie informovanosti členov sa rozhodol urobiť a zaviesť inovovanú webovú stránku. Prostredníctvom našej novej www stránky chceme informovať našich členov a sympatizantov, ktorí bývajú mimo územia našej pôsobnosti o tom ako pracujeme, ako hospodárime, ako sa nakladá s naším spoločným majetkom, ... . Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme dať možnosť vyjadriť sa k rôznym aktuálnym problémom, aj mimo rokovania výročného zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa poriada len raz ročne.

Hlavným cieľom nášho spoločenstva je zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie na celej spoločnej nehnuteľnosti s ekonomickým prínosom svojim členom, ako aj ochrany vzácnych ekosystémov, ktoré sa nachádzajú na našej spoločnej nehnuteľnosti, ktorej takmer polovica výmery sa nachádza na území TANAPu, v stupni ochrany č. V. - bezzásahový režim, alebo v jeho ochrannom pásme. Okrem uvedeného ochranného pásma sa na našej spoločnej nehnuteľnosti nacházdajú hospodárske lesy, poľnohospodárska orná pôda, a lúky a pašienky.