Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici

V súvislosti s aktuálnou situáciou vo veci šírenia vírusu COVID - 19 je od 16.3.2020 kancelária a pracovná činnosť v Pozemkovom spoločenstve urbariátu Liptovská Sielnica pozastavená až do odvolania!

 

Súčasne informujeme podielnikov, že valné zhormaždenie sa nebude konať v obvyklom termíne, ale odkladá sa na neurčito.

O termíne konania valného zhromaždenia, ktorý bude stanovený na základe vývoja situácie so šírením vírusu COVID - 19, budeme riadne informovať.

 

Výbor spoločenstva pre zlepšenie informovanosti členov sa rozhodol urobiť a zaviesť inovovanú webovú stránku. Prostredníctvom našej novej www stránky chceme informovať našich členov a sympatizantov, ktorí bývajú mimo územia našej pôsobnosti o tom ako pracujeme, ako hospodárime, ako sa nakladá s naším spoločným majetkom, ... . Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme dať možnosť vyjadriť sa k rôznym aktuálnym problémom, aj mimo rokovania výročného zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa poriada len raz ročne.

Hlavným cieľom nášho spoločenstva je zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie na celej spoločnej nehnuteľnosti s ekonomickým prínosom svojim členom, ako aj ochrany vzácnych ekosystémov, ktoré sa nachádzajú na našej spoločnej nehnuteľnosti, ktorej takmer polovica výmery sa nachádza na území TANAPu, v stupni ochrany č. V. - bezzásahový režim, alebo v jeho ochrannom pásme. Okrem uvedeného ochranného pásma sa na našej spoločnej nehnuteľnosti nacházdajú hospodárske lesy, poľnohospodárska orná pôda, a lúky a pašienky.

Výzva drobných vlastníkov slovenských lesov - Konajme zodpovedne

Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica sa pridáva k verejnej výzve Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Únia zverejnila výzvu k štátnym inšitúciam, lesným hospodárom, obhospodarovateľom lesov a mimovládnemu sektoru - verejnosti, kde vyzýva k zodpovednosti na zabránenie šírenia moru – lykožrútovému.

Konferencia: Lesnícky výskum valcuje dogmy ekoaktivistov

V dňoch 23. a 24. januára 2020 sa konal 29. ročník medzinárodnej konferencie v Hornom Smokovci s názvom Lesnícky výskum valcuje dogmy ekoaktivistov.
Zobraziť ďalšie